First Choice Computers Heerlen

Voorwaarden

First Choice Computers is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt VOF First Choice Computers , gevestigd te Heerlen aangeduid als First Choice Computers en haar contractspartner als afnemer. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met First Choice Computers. 1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan First Choice Computers aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden First Choice Computers heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 2.2. De prijscouranten, web site uitingen en prijsvermeldingen van First Choice Computers zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van First Choice Computers op haalbaarheid is beoordeeld. First Choice Computers heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de web site of in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 4.2. Alle door of in opdracht van First Choice Computers gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van First Choice Computers en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan First Choice Computers te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van First Choice Computers van € 250,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

5. Prijzen

5.1. De zaken van First Choice Computers worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van First Choice Computers. De diensten van First Choice Computers worden verricht tegen de prijs die First Choice Computers na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. 5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6. Verzending/aflevering

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt First Choice Computers de wijze van verzending. In geval First Choice Computers de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van First Choice Computers. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. 6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door First Choice Computers op te geven opslagplaats, heeft First Choice Computers het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan First Choice Computers toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen

7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of tekeningen in het bezit zijn van First Choice Computers . 7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat First Choice Computers na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij First Choice Computers een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. 7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens First Choice Computers. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van First Choice Computers of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8. Zichtzendingen

8.1. De door First Choice Computers afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door First Choice Computers aan te geven doeleinden, wanneer First Choice Computers dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd. 8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door First Choice Computers op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin First Choice Computers deze zaken aan de afnemer afleverde.

9. Betaling

9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval First Choice Computers een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 9.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan First Choice Computers verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. 9.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en First Choice Computers tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan First Choice Computers te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in haar Rapport Voorwerk geadviseerde tarief, doch met een minimum van € 100,00 per factuur. Ingeval enig ander adviestarief door de Nederlandse rechtspraak als maatstaf wordt gehanteerd, geldt dat andere adviestarief als door de afnemer te betalen. 9.5. Niet tijdige betaling geeft First Choice Computers het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. 9.6. First Choice Computers is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door First Choice Computers te verrichten prestaties, een en ander op een door First Choice Computers aan te geven wijze. 9.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen. 9.8. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. 9.9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. First Choice Computers garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels. 9.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing. 9.11. First Choice Computers staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door First Choice Computers uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. 10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van First Choice Computers de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren. 10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van First Choice Computers de zaken aan First Choice Computers ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan First Choice Computers of aan de door First Choice Computers aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen. 10.4. First Choice Computers verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van First Choice Computers ten behoeve van andere aanspraken die First Choice Computers op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van First Choice Computers zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 250,00 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft. 10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van First Choice Computers tot volledige voldoening van al hetgeen First Choice Computers van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

11. Reclames

11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan First Choice Computers kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt First Choice Computers geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent. 11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 11.3. Indien een reclame door First Choice Computers gegrond wordt bevonden, heeft First Choice Computers het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan First Choice Computers worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval First Choice Computers onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. First Choice Computers aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door First Choice Computers op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin First Choice Computers deze zaken aan de afnemer afleverde. 11.6. Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

12. Garantie

12.1. First Choice Computers staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 12.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 12.3. Indien de afnemer aan First Choice Computers een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van First Choice Computers. De afnemer zal alsdan First Choice Computers vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 12.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan First Choice Computers verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van First Choice Computers zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. 12.5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft First Choice Computers garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 12.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door First Choice Computers op te geven adres. 12.7. Voor zaken met een door andere dan First Choice Computers bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde. 12.8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens First Choice Computers zijn verricht. C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

13. Handelsmerk

13.1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door First Choice Computers afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

14. Aansprakelijkheidsbeperking

4.1. First Choice Computers, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 14.2. De website designer/ontwikkelaar is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website. 14.3. Onverminderd het vorenstaande is First Choice Computers in ieder geval nimmer aansprakelijk: A: wegens niet, of niet tijdige levering; B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d. C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15; D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in First Choice Computers bedrijfsruimte bevinden; F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; H: voor schade veroorzaakt door geleverde software; I: voor schade tengevolge van verlies van enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen. 14.3. Indien First Choice Computers in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt First Choice Computers slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is First Choice Computers nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 14.5. De afnemer zal First Choice Computers vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens First Choice Computers. 14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van First Choice Computers of haar leidinggevende ondergeschikten.

15. Niet-toerekenbare tekortkomingen

15.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door First Choice Computers niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan First Choice Computers niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor First Choice Computers als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). 15.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van First Choice Computers alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door First Choice Computers redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. 15.3. First Choice Computers heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. First Choice Computers is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is First Choice Computers gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. First Choice Computers behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 15.4. First Choice Computers heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

16. Ontbinding

16.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens First Choice Computers niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die First Choice Computers te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 16.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft First Choice Computers het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 16.3. First Choice Computers is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 16.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst First Choice Computers schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 16.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen. 16.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door First Choice Computers verrichte prestaties, en heeft First Choice Computers onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

17. Consumentenkoop

17.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voor zover het de bevoegdheid van First Choice Computers tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat First Choice Computers zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.).

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

18.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 18.2. De Rechtbank Maastricht neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen First Choice Computers en afnemer, tenzij First Choice Computers er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de Sector Kanton.

First Choice Computers Heerlen